Dienstverlening
Ik richt mij op alle instanties die betrokken zijn bij gebiedsontwikkeling. Dit zijn o.a. gemeenten en provincies, waterschappen, landbouworganisaties, projectbureaus, organisaties voor natuur, milieu en recreatie.

Mijn expertise ligt bij:

9 Gebiedsinventarisaties t.b.v. bestemmingsplannen
9 Landbouwinventarisaties
9 Handhaving van en advisering over milieuregels WM
9 Handhaving van en advisering over LOTV, keur en waterwet
9 Toetsing van dijkgraslanden (VTV 2006) en advisering over het beheer
9 Het ontwikkelen van praktische beheer- en onderhoudsplannen
9 Monitoring van het onderhoud aan het streefbeeld
9 Grondverwerving, grond- en natuurcompensatie en kavelruil
9 Het ontwikkelen en uitvoeren van recreatief medegebruik (wandel-/fietspaden,bebording)
9 Beoordelen en beschrijven van bouwwerken
9 Verzorgen van cursussen, rondleidingen en excursies

Zichtbare resultaten, een fraaier landschap, mensen in beweging krijgen, daar liggen mijn uitdagingen. Voor zulke concrete klussen mag u mij bellen!