U wilt doelen realiseren in een bepaald gebied. Dit kun- nen doelen zijn t.a.v. recreatie, natuur, landschap en cul- tuur. Wat kan ik voor u doen?

Benaderen van eigenaren in desbetreffende gebied;
Inventariseren van de (on-) mogelijkheden, problemen
   en kansen;
Maken van een inventarisatie- en adviesrapport;
Opstellen van een projectplan;
Opzetten van het project en regelen van de uitvoering.

Gebiedsmakelaardij    

 


Uw gemeente heeft een LOP opgesteld. U zoekt een uit-voerder om het uitgewerkt te krijgen. Wat kan ik voor u doen?

Analyseren van het LOP;
Vertalen naar en beschrrijven van uitvoerbare projec-
   ten;
Benaderen van grondeigenaren en enthousiast maken    voor het LOP;
Opzet maken voor de uitvoering naar aanleiding van    de gesprekken met grondeigenaren;
Uitvoeren van het LOP.

Landschapsontwikkelingsplannen (LOP)    

 


U heeft het doel om gebieden recreatief te ontsluiten, d.m.v. wandel-, fiets-, kano-, ruiter-, skeeler, belevings-, struin- of avonturenroutes. Wat kan ik voor u doen?

Inventariseren van het huidige recreatieve gebruik;
Inventariseren van de recreatieve wensen of doelen;
Beschrijven van de recreatieve mogelijkheden;
Realiseren van de recreatieve doelen in overleg met de    grondeigenaren;
Regelen van de recreatieve voorzieningen (bebording,    markering, bankjes, etc.).

 

Recreatie    

 

Beheer van dijken dusdanig in de praktijk brengen dat het dijkgrasland voldoet aan de 5-jaarlijkse toetsing en geschikt is voor medegebruik. Wat kan ik voor u doen?

Inventariseren van het huidige gebruik;
Inventariseren van de huidige toestand en de door-
   worteling;
Inventariseren van de mogelijkheden van medege-
   bruik;
Inventariseren van de mogelijkheden van de huidige en    toekomstige gebruikers;
Adviseren en regelen van het gebruik om te voldoen    aan de 5-jaarlijkse toetsing en mogelijkheden van me-
   degebruik.

Dijkbeheer    

 U wilt vegetatie in landelijk en/of stedelijk gebied dusda-nig beheren dat er een hogere belevingswaarde ont-staat. Wat kan ik voor u doen?

Bekijken van de huidige vegetatie;
Bekijken van de potenties van verhoging van de bele-
   vingswaarde;
Enthousiast maken van medegebruikers voor een ho-
   gere belevingswaarde;
Beschrijven en regelen van het beheer om de bele-
   vingswaarde te verhogen;
Geven van excursies en gastlessen voor mensen die    met beheer van vegetatie te maken hebben.

Vegetatiebeheer    

 

Een huidige beekloop moet dusdanig worden heringericht dat zoveel mogelijk invulling wordt gegeven aan de cul-tuur- en natuurwaarden die het beeksysteem biedt. Met inachtneming van de functies van het gebied. Wat kan ik voor u doen?

Inventariseren van de huidige waarden en functies;
Inventariseren van de (on)mogelijkheden van herstel    van de beek en het beeksysteem;
Beschrijven van de (her)inrichting- en beheersmaat-
   regelen;
Regelen van het beekherstel.

Beekherstel    

 

U kunt tijdelijk extra hulp gebruiken bij de controle en handhaving van wet en regelgeving, besluiten en ver-ordeningen. Wat kan ik voor u doen?

Maken van een planning aan de hand van de door u    aangeleverde gegevens;
Uitvoeren van controles;
Maken van een controleverslag en indien nodig, aan-    schrijven van het betreffende bedrijf of particulier;
Uitvoeren, waar nodig, van hercontroles.

 

Handhaving en Controle    

 

U heeft bijvoorbeeld plannen voor de afkoppeling van regenwater, de natuur de stad in, alternatieve vormen van energieopwekking en gebruik of renovatie. Dat moet geregeld gaan worden met de burger. Wat kan ik voor u doen?

Benaderen van de burgers die te maken gaan krijgen    met uw plannen;
Enthousiasmeren van die burger voor uw plan;
Inventariseren van de mogelijkheden van uitvoering;
Regelen en begeleiden van de uitvoering.

 

Stedelijke omgeving    

 

U wilt uw medewerkers bijscholen op het vlak van ge-biedsontwikkeling, uitvoering, ecologie, natuur en/of beheer en onderhoud. Of u wilt uw medewerkers kennis laten maken met de ontwikkelingen in andere gelijk-soortige gebieden en kennis uitwisselen. Wat kan ik voor u doen?

Regelen en verzorgen van gastlessen en/of excursies;
Enthousiast maken van  uw medewerkers voor uw    doelen of de doelen in het gebied.

 

Excursies en Gastlessen